Polityka prywatności

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informuję iż Administratorem Państwa danych osobowych jest Energia Pomorze Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie, ul. Szczecińska 42, 75-137 Koszalin, Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000724704, REGON:369775583, NIP:6692545054

I. Dane kontaktowe Administratora:
a) kontakt telefoniczny: +48 530 588 709,
b) kontakt za pomocą poczty elektronicznej e-mail: biuro@energiapomorze.pl
c) kontakt za pomocą formularza znajdującego się na stronie https://energiapomorze.pl/kontakt/
d) kontakt listowny lub osobisty w siedzibie: ul. Szczecińska 42, 75-137 Koszalin.

II. Rodzaj przetwarzanych danych osobowych.
Przetwarzanie danych osobowych obejmuje następujące rodzaje danych:
a) dane mające na celu potwierdzenie tożsamości takie jak: imię i nazwisko, oznaczenie firmy, numer PESEL, numer dowodu osobistego, data urodzenia;
b) dane kontaktowe, takie jak: numer telefonu, adres email, adres zamieszkania, adres prowadzenia działalności gospodarczej;
c) dane identyfikacji podatkowej;
d) dane przekazane przez Państwa w trakcie przygotowania oferty i realizacji umowy.

III. Cel przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna ich przetwarzania.
Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wywiązania się Administratora z obowiązków wynikających z przygotowania oferty, zawarcia umowyi wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, nawiązania kontaktu po otrzymaniu zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego lub poczty elektronicznej.

IV. Podanie danych osobowych.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa ich podania może jednak utrudnić realizację umowy zawartej z Administratorem.

V. Odbiorcy danych osobowych.
Odbiorcami danych mogą być następujące podmioty:
a) podmioty zajmujące się obsługą księgową i rachunkową Administratora;
b) podmioty zajmujących się obsługą systemów informatycznych Administratora;
c) podmioty upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa (sąd, prokuratura);
d) podmiotom współpracującym z Administratorem na potrzeby realizacji usług pomocy prawnej.

VI. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich.
Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego.

VII. Okres przetwarzania i przechowywania danych osobowych.
Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny dla wykonania umowy zawartej z Administratorem, po tym czasie dane będą przetwarzane przez okres wymagany przez prawo lub przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń. W zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, dane będą przetwarzane przez okres wypełniania tych obowiązków.
Jeżeli wyrazisz zgodę na przetwarzanie danych, dane będą przetwarzane do chwili jej wycofania.
Dane zapisane z pików „cookies” przetwarzane będą przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika

VIII. Prawa osób, których dane osobowe są przetwarzane.
Osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługują następujące prawa:
a) prawo dostępu do treści swoich danych,
b) prawo sprostowania danych,
c) prawo ograniczenia danych,
d) prawo przeniesienia danych,
e) prawo usunięcia danych,
f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Celem skorzystania z powyższych prawa należy skontaktować się z Administratorem.

Polityka cookies
Poniższa Polityka Cookies określa zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych na Urządzeniach Użytkowników korzystających z Serwisu internetowego Administratora do celów świadczenia usług drogą elektroniczną.

I. Definicje
Serwis – serwis internetowy działający pod adresem https://energiapomorze.pl/;
Serwis zewnętrzny – serwis internetowe partnerów, usługodawców lub usługobiorców Administratora;
Administrator – Energia Pomorze Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie, ul. 1 Maja 18/4, 78-780 Koszalin, Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000724704, REGON:369775583, NIP:6692545054świadcząca usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu oraz przechowująca i uzyskująca dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika;
Użytkownik – osoba fizyczna, dla której Administrator świadczy usługi drogą elektroniczna za pośrednictwem Serwisu;
Urządzenie – elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu;
Cookies (ciasteczka) – dane tekstowe gromadzone w formie plików zamieszczanych na Urządzeniu Użytkownika.

II. Rodzaje cookies
Cookies wewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez system teleinformatyczny Serwisu;
Cookies zewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez systemy teleinformatyczne Serwisów zewnętrznych;
Cookies sesyjne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis podczas jednej sesji danego Urządzenia. Po zakończeniu sesji pliki są usuwane z Urządzenia Użytkownika;
Cookies trwałe – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji Urządzenia chyba że konfiguracja Urządzenia Użytkownika jest ustawiona na tryb usuwanie plików Cookie po zakończeniu sesji Urządzenia.

III. Bezpieczeństwo
Mechanizmy składowania i odczytu – Mechanizmy składowania i odczytu Cookies nie pozwalają na pobierania jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika;
Cookie wewnętrzne – zastosowane przez Administratora Cookies wewnętrzne są bezpieczne dla Urządzeń Użytkowników;
Cookie zewnętrzne – za bezpieczeństwo plików Cookies pochodzących od partnerów Serwisu Administrator nie ponosi odpowiedzialności.

IV. Cele do których wykorzystywane są pliki cookies
Usprawnienie i ułatwienie dostępu do Serwisu – Administrator może przechowywać w plikach Cookies informacje o preferencjach i ustawieniach użytkownika dotyczących Serwisu aby usprawnić, polepszyć i przyśpieszyć świadczenie usług w ramach Serwisu.
Dane statystyczne – Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystuje pliki Cookies do zbierania i przetwarzania danych statystycznych takich jak np. statystyki odwiedzin, statystyki Urządzeń Użytkowników czy statystyki zachowań użytkowników. Dane te zbierane są w celu analizy i ulepszania Serwisu.

V. Serwisy zewnętrzne
Administrator nie współpracuje z serwisami zewnętrznymi i Serwis nie umieszcza ani nie korzysta z żadnych plików zewnętrznych plików Cookies.

VI. Możliwości określania warunków przechowywania i uzyskiwania dostępu na urządzeniach użytkowników przez serwis
Użytkownik może w dowolnym momencie, samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące zapisywania, usuwania oraz dostępu do danych zapisanych plików Cookies.
Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć wszelkie zapisane do tej pory pliki Cookies korzystając z narzędzi Urządzenia Użytkownika za pośrednictwem którego Użytkownik korzysta z usług Serwisu.

VII. Wymagania serwisu
Ograniczenie zapisu i dostępu do plików Cookies na Urządzeniu Użytkownika może spowodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcji Serwisu.
Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowo działające funkcje Serwisu w przypadku gdy Użytkownik ograniczy w jakikolwiek sposób możliwość zapisywania i odczytu plików Cookies.

VIII. Zmiany w polityce cookies
Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej Polityki Cookies.
Wprowadzone zmiany w Polityce Cookie zostaną opublikowane w Serwisie Administratora.
Wprowadzone zmiany wchodzą w życie w dniu publikacji Polityki Cookies.