Informacje o projektach realizowanych ze środków budżetu państwa

Energia Pomorze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych pn. „Nowe technologie w zakresie energii”

Tytuł projektu: „Innowacyjna technologia skojarzonej uprawy roślin i produkcji energii elektrycznej z wykorzystaniem rozwiązań fotowoltaicznych”

Cel projektu:  Celem projektu jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania w zakresie systemu fotowoltaicznego zintegrowanego z uprawą roślin w strefach suszy glebowej i atmosferycznej ze zoptymalizowanym doborem modułów i konstrukcji nośnych na powierzchni co najmniej 10 ha ziemi uprawnej. Powstała w wyniku przeprowadzonych prac badawczych instalacja pilotażowa będzie w pełnej skali gotowa do monitoringu i komercjalizacji w strefach suszy glebowej i atmosferycznej z możliwością łączenia segmentów w instalacje o mocy dopasowanej do potrzeb gospodarstwa.

Zadania:

 1. Opracowanie założeń przedsięwzięcia w zakresie analizy technicznej i planu realizacji projektu w odniesieniu do zadań realizowanych przez ZUT.
 2. Opracowanie studium wykonalności techniczno-ekonomicznego.
 3. Ocena wielkości i jakości plonu.
 4. Wykonanie prototypu instalacji fotowoltaicznej w strefie rolniczej suszy glebowej z systemem nawadniania na areale co najmniej 2 ha.
 5. Badania w zakresie produktywności upraw z zastosowaniem systemu.
 6. Opracowanie demonstratora systemu fotowoltaicznego zintegrowanego z uprawą roślin ze zoptymalizowanym doborem modułów i konstrukcji nośnych na powierzchni co najmniej 10 ha ziemi uprawnej.
 7. Przygotowanie zgłoszenia patentowego.

Planowane efekty:  Rezultatem projektu będzie wdrożenie modułowego systemu agro fotowoltaicznego, który można dopasować do potrzeb różnej wielkości gospodarstw rolnych. Umożliwienie produkcji energii na terenach przeznaczonych wcześniej wyłącznie pod produkcję roślinną otwiera nowe możliwości budowy instalacji fotowoltaicznych na terenach wcześniej niedostępnych z uwagi na regulacje prawne oraz konflikt interesów z uprawami.

Zastosowanie efektów prac wpłynie na obniżenie kosztów utrzymania poprzez zmniejszenie zużycia energii elektrycznej z sieci oraz zmniejszenie zapotrzebowania na wodę potrzebnej do nawadniania. Dodatkowo budowa takich systemów nad uprawami może przyczynić się do skutecznej prewencji przy ochronie roślin przed nawałnicami deszczu, gradu oraz ostrym słońcem.

Korzyści:

 1. Wzrost Kompetencji Osób Zaangażowanych W Realizację Prac Badawczych. Realizacja tak kompleksowego i przełomowego projektu, pozwoli osobom zaangażowanym w jego implementację, zdobyć unikatową na rynku wiedzę w zakresie przedmiotu projektu. Posiadanie wiedzy w tym zakresie wpłynie pozytywnie zarówno na wzrost kompetencji osób biorących udział w projekcie, jak również na gotowość poszczególnych konsorcjantów do realizacji dalszych, pionierskich projektów w obszarze swojej działalności.
 2. Wzmocnienie Pozycji Podmiotów Realizujących Projekt Na Rynku Pracy. Realizacja projektu i publiczne informacje na jego temat, dadzą pozytywny odbiór poszczególnych konsorcjantów jako miejsca ciekawego i atrakcyjnego do pracy, dającego możliwości rozwoju w interesujących dla pracowników obszarach. Będzie to istotnym elementem przewagi przedsiębiorstw biorących udział w projekcie na bardzo wymagającym i trudnym rynku pracy.
 3. Wzrost prestiżu podmiotów realizujących projekt na rynku. Realizacja projektu oznacza umocnienie wizerunku Energii Pomorze jako innowacyjnego przedsiębiorstwa. Z perspektywy ZUT udział w projekcie będzie pozycjonować uczelnię jako nowoczesny uniwersytet techniczny, który aktywnie uczestniczy w budowaniu społeczeństwa opartego na wiedzy i wykorzystującego technologię na rzecz rozwoju i wzrostu gospodarczego. Dodatkowo realizacja projektu badawczego, którego rezultaty zostaną skomercjalizowane przyczyni się również do wzrostu prestiżu ZUT wśród młodych osób decydujących o wyborze uczelni. Demonstrator pozwoli na wzbogacenie treści programowych studiów w zakresie zajęć terenowych studentów z wykorzystaniem instalacji.
 4. Pozytywny wpływ na środowisko. Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia efektu synergii w odniesieniu do produkcji roślin uprawianych na cele żywnościowe. Przy zakładanej liczbie instalacji, które dadzą efekt zmniejszenia emisji CO2 o 2685,55 ton w efekcie synergii należy doliczyć zmniejszenie emisji CO2 pochłonięte przez rośliny uprawiane pod tymi instalacjami. Przyjmując plon roślin warzywnych wynoszący ok. 20 ton/ha można „zyskać” dodatk.144000 ton CO2 pobranego przez rośliny podczas ich wegetacji. Zatem sumaryczny efekt środowiskowy, dzięki wdrożeniu rezultatów projektu, osiągnie skalę ponad 146 000 ton emisji CO2, który nie zostanie wprowadzony do środowiska w ciągu roku.
 5. Wzrost wiedzy na temat uprawy warzyw pod instalacją pv. Uprawa roślin pod panelami PV jest przyszłościowym rozwiązaniem ze względu na zwiększenie efektywności wykorzystania gruntów ornych, jak i produkcji energii odnawialnej dostarczanej przez sektor rolny. W Polsce aktualnie brakuje instalacji PV, pod którymi powierzchnia użytkowana jest rolniczo, w związku z tym instalacja może stanowić model pokazowy dla szerokiej praktyki społecznej.

Grupy docelowe:  Rolnicy, ogrodnicy, studenci i młodzieży kształcąca się w szkołach rolniczych i ogrodniczych.  

Termin realizacji:  od 2023-04-03 do 2029-08-03          

Wartość projektu:  98 777 758,50 zł                   

Kwota dofinansowania:  63 355 832,90 zł